Rättsområden

Arbetsrätt – Anställningsavtal och VD-avtal, uppsägning, arbetsgivarfrågor.

Avtalsrätt – Avtalsförhandlingar och avtalsskrivning.

Bolagsrätt – Etablering av bolag, filialer till utländska företag; aktieägar- och kompanjonsavtal; bolagsstämmor, styrelsearbete; löpande juridisk rådgivning till dotterbolag till utländska bolag; generationsskiften; likvidation.

Entreprenadjuridik – Entreprenadavtal, joint ventures, projektavtal.

Fastighetsrätt – Fastighetsköp; kommersiella hyresavtal och hyrestvister; servitut och gemensamhetsanläggning.

Internationell privaträtt – Internationell arvsrätt, internationell civilprocessrätt.

Köprätt – Fel och försening; skadestånd, hävning m.m.

M&A – Företagsöverlåtelser – Due diligence, företagsförvärv, aktieöverlåtelse- och optionsavtal.

Processrätt – Ombud vid allmänna domstolar i tvistemål; verkställbarhet av utländska domar i Sverige; indrivning av betalningskrav.