Fastighetsrätt

Fastighetsrätten omfattar olika områden som såväl privatpersoner som juridiska personer kan komma i kontakt med:

Allmän fastighetsrätt

Fastighetsöverlåtelser (köp av fastighetsbolag och fastigheter), lagfart, inteckning och pantsättning, arrende, lokalhyra och annan nyttjanderätt samt servitut.

Fastighetsbildning

Fastighetsreglering, avstyckning, sammanläggning och andra typer av lantmäteriförrättningar.

Plan- och bygglagstiftning

Frågor om ändring av detaljplan, ansökan om bygglov, överklagande av beslut.

Advokaterna vid Engström & Co har mångårig erfarenhet av att biträda fastighetsägare, fastighetsutvecklare, hyresgäster, hyresvärdar, arrendatorer m.fl. i juridiska frågor med fastighetsanknytning.

Vi kan bistå med att upprätta eller granska olika typer av fastighetsrättsliga avtal och dokument samt med att upprätta ansökningar av olika slag till Lantmäteriet och kommuner. Vi biträder även våra klienter i allmän domstol och i hyres- och arrendenämnd.

Kontakta oss för rådgivning, så ser vi över ditt ärende och ger dig förslag på hur du kan gå vidare.

sven       Katja Ober

Sven Fjellander                      Bettina Schütz-Gärdén            Katja Ober