Allmänna Villkor för Advokatfirman Engström & Co

Uppdrag och tillsyn

Uppdraget lämnas till Advokatfirman Engström & Co AB (Advokater, biträden och advokatbyrån där dessa verkar).

Advokatfirman är underkastad Advokatsamfundets etiska regler och tillsyn enligt lag.

Arvode

Arvode debiteras såsom timarvode. Fakturering sker löpande, vanligtvis som månatliga delfakturor. Vid betalningsdröjsmål utgår påminnelseavgift med 150 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Advokatfirman förbehåller sig rätten att debitera klienten i förskott på arvode eller arvodesbelopp à conto. Vidare skall Advokatfirman äga rätt till skäligt förskott för utlägg och kostnader.

Har inte fakturering skett genom löpande delfakturor, utfärdas sluträkning när uppdraget är slutfört eller eljest upphört.

Ansvarsbegränsning

Advokatfirman ansvarar för skada som klienten lidit endast om skadan vållats av Advokatfirman genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret skall vara begränsat till fem miljoner /5.000.000/ SEK.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Advokatfirman kan komma att behandlas av Advokatfirman för att denne ska kunna fullgöra ingångna avtal samt sina skyldigheter enligt lag, författning och advokatetikens regler. Uppgifter kan därvid bl.a. komma att behandlas i klientregister och tidredovisningsprogram.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Engström & Co AB. Uppgifter kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen och dess följdlagstiftning samt advokatetiken och sekretessbestämmelser.

Övrigt (internationella uppdrag)

Klienten samtycker till att Advokatfirman, om svensk lag så kräver, meddelar klientens mervärdesskattenummer till Skatteverket i samband med periodisk redovisning av momsfria fakturor.

Uppdragsförhållandet skall vara underkastat svensk materiell rätt.

Tvister

Tvister med anledning av uppdragsförhållandet skall prövas av svensk domstol.

Vid tvister som inte kunnat lösas i godo, kan klienten som är konsument också vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för alternativ tvistelösning, Post­adress: Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm, epost: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se.

För närmare information se: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

Advokaten är skyldig att medverka i nämndens prövning och måste följa nämndens beslut.